Planavimo dokumentai

METINE-PROGRAMA-2018-M.

VILNIAUS-LOPŠELIO-DARŽELIO-ŽUVĖDRA-STRATEGINIS-VEIKLOS-PLANAS-2016-2019-M.M.

VILNIAUS LOPŠELIO – DARŽELIO „ŽUVĖDRA“ UGDYMO PLANAS 2015-2016 M.M.

Įstaigos strateginio plano tikslai bus vykdomi 2016-2019m.m.
I PROGRAMA. UGDYMO KOKYBĖS GERINIMAS.
1.1. Užtikrinti aukštą ugdymo(si) paslaugų kokybę įvairių gebėjimų ir poreikių 1-7 metų vaikams.
1.2. Tobulinti vaikų sveikatos stiprinimo strategiją.
1.3. Kurti inovatyvias edukacines erdves
II PROGRAMA. SOLIDARI IR BESIMOKANTI BENDRUOMENĖ.
2.1. Kelti bendravimo, bendradarbiavimo ir ugdymosi kultūrą.
2.2. Formuoti lopšelio-darželio įvaizdį, savitumą, atspindint veiklos kryptis, rengiant bendrus projektus su socialiniais partneriais.