Apie mus

Vilniaus lopšelis – darželis "Žuvėdra"

Vilniaus lopšelis – darželis „ Žuvėdra“ įsikūręs Naujosios Vilnios mikrorajone, kur daug žalio ploto (yra Pavilnio parkas, Barsukynės miškas, Ąžuolijos miško parkas, Žaliakalnio parkas).

Už keliolikos metrų nuo mūsų matosi Vilnelės krantai. Šalia yra Naujosios Vilnios kultūros centras, Pavilnio parke įsikūręs Lietuvos Jaunųjų Gamtininkų centras. Naujosios Vilnios mikrorajone gyvena įvairių tautybių ir tikėjimo žmonės. Yra įsikūrusios kelios bažnyčios ir cerkvė.

1962-ųjų

įsteigtas lopšelis–darželis „Žuvėdra“

6 grupės

vaikų lopšelyje – darželyje

Darželio kolektyvas,

puoselėdamas įstaigos tradicijas ir pastoviai tobulindamas ugdymo proceso efektyvumą, jau daugelį metų padeda šeimoms ugdyti vaikučius. Įstaigos pedagogai nuolat dalyvauja miesto, šalies, užsienio kvalifikacijos kėlimo seminaruose.

Vaikai ugdomi

pagal steigėjo patvirtintą įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą. Įstaigos pedagogai, atsižvelgdami į vaikų poreikius, kompetentingai ir kūrybingai į ugdymo procesą integruoja įvairius vaikų lavinimo(si) bei ugdymo(si) metodus ir būdus.

Mūsų darželio vaikai pastoviai dalyvauja miesto festivaliuose, konkursuose, akcijose. Vaikams organizuojamos edukacinės išvykos.

SPECIALISTŲ PASLAUGOS

TEIKIAMOS PASLAUGOS
LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽUVĖDRA“

music-gf535e4b74_640

MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS

organizuoja muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas šiomis formomis: muzikos valandėlė, kūno kultūros valandėlė, rytinė mankšta, savarankiškas muzikavimas, šventės, vakaronės. Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautą, grojimo įgūdžius, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinį skonį muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, formuoja tautinės savimonės pradmenis, supažindina su muzikos sąvokomis, muzikos rašto elementais, padeda perimti ir įtvirtinti muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus, lavina muzikinius įgūdžius bei sudomina muzikine veikla.

chef-gc58ea316a_640

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS SPECIALISTAS

– asmuo, atsakingas už sveiką mitybą, higienos įgūdžių formavimą, saugios ir sveikos aplinkos kūrimą.

Maitinimo organizavimo ir higienos specialistas atsakingas už perspektyviųjų valgiaraščių ir kasdienių valgiaraščių sudarymą, savikontrolės sistemos vidinio audito vykdymą ir priežiūrą, geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėms įgyvendinimą, reikalingų maisto produktų vaikų maisto gamybai užsakymą, maitinimo organizavimo grupėse priežiūrą, įstaigos dalyvavimo programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ vykdymą, privalomų darbuotojų sveikatos patikrinimų organizavimą, darbuotojų asmens medicinos knygelių ir sveikatos žinių pažymėjimų saugojimą, vaikų lankomumo ir maitinimų skaičiaus apskaitos tvarkymą, lopšelio-darželio aplinkos sanitarinės būklės, švaros tikrinimą, sanitarinio režimo priežiūros vykdymą ir vertinimą, dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos organizavimą esant būtinumui.

exercise-g9dffa2eff_640

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (KŪNO KULTŪRA) PEDAGOGAS

gerina fizinio pasirengimo lygį. Vertina vaikų fizinį parengtumą. Gautus rezultatus lygina su praėjusių metų rodikliais, numato būdus šiam procesui gerinti.
child-g085d1d3ee_640

SOCIALINIS PEDAGOGAS

dirba su asmeniu (individualus darbas)-vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais.

Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo). Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą. Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis.

girl-gd423775ac_640

PSICHOLOGAS

 • įvertina ugdytinio galias ir sunkumus, raidos ypatumus, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas;

 • bendradarbiauja su pedagogais, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su ugdytiniais dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dalyvauja Vaiko gerovės komisijos veikloje;
• konsultuoja psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius ugdytinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus) šių problemų sprendimo klausimais;
• rengia individualias rekomendacijas ugdytinio psichologinėms, asmenybės ir ugdymosi problemoms spręsti;
• vykdo darželio bendruomenės švietimą vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
• atlieka aktualius darželyje psichologinius tyrimus atsižvelgdamas į darželio bendruomenės poreikius.

Darželyje veikia 6 grupės:

Untitled_Artwork 2-2
Untitled_Artwork 1-2
Untitled_Artwork-2
0

Įstaigoje pedagogų

0

Vaikų lanko įstaigą

0

Darželyje grupių

0

Metų patirties