Paslaugos

Vilniaus lopšelis – darželis „Žuvėdra“

Vilniaus lopšelis – darželis „ Žuvėdra“ įsikūręs Naujosios Vilnios mikrorajone, kur daug žalio ploto ( yra Pavilnio parkas, Barsukynės miškas, Ąžuolijos miško parkas, Žaliakalnio parkas).

Už keliolikos metrų nuo mūsų matosi Vilnelės krantai. Šalia yra Naujosios Vilnios kultūros centras, Pavilnio parke įsikūręs Lietuvos Jaunųjų Gamtininkų centras. Naujosios Vilnios mikrorajone gyvena įvairių tautybių ir tikėjimo žmonės. Yra įsikūrusios kelios bažnyčios ir cerkvė.

Lopšelis–darželis „ Žuvėdra“ įsteigtas 1962-ųjų.

Vaikų lopšelyje – darželyje šešios grupės, ugdymo kalba – lietuvių, rusų, lenkų.

Darželio kolektyvas, puoselėdamas įstaigos tradicijas ir pastoviai tobulindamas ugdymo proceso efektyvumą, jau daugelį metų padeda šeimoms ugdyti vaikučius. Įstaigos pedagogai nuolat dalyvauja miesto, šalies, užsienio kvalifikacijos kėlimo seminaruose.

Vaikai ugdomi pagal steigėjo patvirtintą įstaigos ikimokyklinio ugdymo programą ir Bendrąją priešmokyklinio ugdymo programą. Įstaigos pedagogai, atsižvelgdami į vaikų poreikius, kompetentingai ir kūrybingai į ugdymo procesą integruoja įvairius vaikų lavinimo(si) bei ugdymo(si) metodus ir būdus.

Mūsų darželio vaikai pastoviai dalyvauja miesto festivaliuose, konkursuose, akcijose. Vaikams organizuojamos edukacinės išvykos.

SPECIALISTŲ PASLAUGOS

TEIKIAMOS PASLAUGOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽUVĖDRA“

MENINIO UGDYMO PEDAGOGAS organizuoja  muzikinę veiklą su ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikais.

Muzikinis vaikų ugdymas organizuojamas šiomis formomis: muzikos valandėlė, kūno kultūros valandėlė, rytinė mankšta, savarankiškas muzikavimas, šventės, vakaronės.

Meninio ugdymo pedagogas ugdo vaikų dainavimo, muzikinių ir ritminių judesių pajautą, grojimo įgūdžius, analizuoja muzikinius gabumus, lavina estetinį skonį muzikai, žadina ir praturtina kūrybinę vaizduotę, ugdo muzikos pasaulio suvokimą, plėtoja estetinę ir dorovinę vaiko pasaulėjautą, formuoja tautinės savimonės pradmenis, supažindina su muzikos sąvokomis,  muzikos rašto elementais, padeda perimti ir įtvirtinti muzikines žinias, skatina saviraišką, kūrybinius gebėjimus,  lavina muzikinius įgūdžius bei sudomina muzikine veikla.

MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR HIGIENOS SPECIALISTAS – asmuo, atsakingas už sveiką mitybą, higienos įgūdžių formavimą, saugios ir sveikos aplinkos kūrimą.

Maitinimo organizavimo ir higienos specialistas atsakingas už perspektyviųjų valgiaraščių ir kasdienių valgiaraščių sudarymą, savikontrolės sistemos vidinio audito vykdymą ir priežiūrą, geros higienos praktikos taisyklių viešojo maitinimo įmonėms įgyvendinimą, reikalingų maisto produktų vaikų maisto gamybai užsakymą, maitinimo organizavimo grupėse priežiūrą,  įstaigos dalyvavimo programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas mokykloje“ vykdymą, privalomų darbuotojų sveikatos patikrinimų organizavimą, darbuotojų asmens medicinos knygelių ir sveikatos žinių pažymėjimų saugojimą, vaikų lankomumo ir maitinimų skaičiaus apskaitos tvarkymą, lopšelio-darželio aplinkos sanitarinės būklės, švaros tikrinimą, sanitarinio režimo priežiūros vykdymą ir vertinimą, dezinfekcijos, dezinsekcijos ir deratizacijos organizavimą esant būtinumui.

NEFORMALIOJO ŠVIETIMO (KŪNO KULTŪRA) PEDAGOGAS gerina fizinio pasirengimo lygį,. Vertina vaikų fizinį parengtumą. Gautus rezultatus lygina su praėjusių metų rodikliais, numato būdus šiam procesui gerinti.

SOCIALINIS PEDAGOGAS – dirba su asmeniu (individualus darbas)-vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, pedagogais ir kitais švietimo įstaigoje dirbančiais specialistais. Vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo). Padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę – pedagoginę pagalbą. Bendradarbiauja su grupių auklėtojais, kitais pedagogais, specialistais, įstaigos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę. Palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis

Darželyje veikia 6 grupės.

GRUPIŲ DARBO LAIKAS:

"JANTARIKI" (1.5-3 m. a. vaikai) - nuo 6.00 iki 18,00 val.

"AUKSINĖ ŽUVELĖ" (1.5-3 m. a. vaikai) -nuo 6.00 iki 18,00 val.

"RUSALOČKA" (3-5 m. a. vaikai) - nuo 6.00 iki 18,00 val.

"DELFINUKAI " (3-5 m. a. vaikai) - nuo 6.00 iki 18,00 val.

"OSMINOŽKI" (5-7 m. a. vaikai) - nuo 6.00 iki 18,00 val.

"JŪROS ŽVAIGŽDUTĖS" (5-7 m. a. vaikai) - nuo 6.00 iki 18,00 val.